UFO Sighting Over Sydney, Australia – November 21, 2020

Unknown object filmed flying over Sydney Australia on the 21st Nov 2020.

Unknown object filmed flying over Sydney Australia on the 21st Nov 2020.

Leave a Reply